Albano kv 13

På Norra Djurgården i Albano planeras Vetenskapsstaden, ett nytt universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader, student- och forskarbostäder. Tanken är att bygga samman KTH med Universitetet och skapa ett nytt levande campus genom blandningen av institutioner och bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder ritar vi här tre av bostadskvarteren.

Längst in i området längs med Roslagsbanan, ligger kvarter 13. De ingår i en planstruktur som tagits fram under ledning av A Wolodarski, där huset tagit sin runda form från den runda observatoriebyggnaden kring vilken Albanova (Fysikcentrum) böjer sig. Med sina nio våningar utgör huset det högsta i nybyggnadsområdet, också eftersom marken ligger högt här. Dess roll i sammanhanget blir dominerande och markerar områdets sekundära entrépunkt med gångväg till KTH längs Roslagsbanan. I den nya bebyggelsen är husen som lägst mot Roslagsvägen och växer sedan upp öster- och söderut. Husets dominans förstärks genom den runda formen, och genom den kraftfulla färgsättningen.

Täta putsade murytor spelar mot sammanhållna indragna glasytor, som i gestaltningen  hos grannhuset, Albanova, som på sin norra fasad har ett stort indraget glasparti. Gestaltningen är ett direkt svar på platsens förutsättningar, där buller från Roslagsbanan pareras genom fasadens håligheter, vilka möjliggör vädring mot bullerskyddad ljudficka. Den runda formen med sina symmetriska indrag ger en intressant siluett, samtidigt som byggnaden ges förutsättningar att klara de högt ställda miljökrav som ställs på den nya bebyggelsen. Här blir de inskjutna balkongerna ett naturligt solskydd för att undvika övertemperaturer, samtidigt som den runda formen är optimal ur energisynpunkt.

Huset är uppbyggt kring ett centralt trapphus med fyra större student-/forskarlägenheter per plan. Exteriört kläs entréplanet med grönt stenmaterial – terrazzo i en våning, ovan vilken fasaden pustas i en mörkt grön kulör. Huset smälter genom sin färg fint in nationalstadsparkens grönska, som utgör dess fond västerifrån sett. Den mörkt gröna färgen särskiljer dock huset något från lövskogsgrönskan, men kopplar den med sin barrliknande färg till den smått unika tallallén i Roslagstullsbacksområdet på höjden av berget. Vidare kopplar den gröna färgen till den grönton som finns i fönsterbanden till Albanova, se bild.

Arkitekter: Magnus Pörner (ansvarig) Johanna Kanerud, Cornelia Lindlöf, Lukas Petko, Jenny Karlmark.

Plats:Albano, Norra Djurgården
Byggherre:Svenska Bostäder
Omfattning:3 kvarter, 224 lgh, innehållande studentbostäder, forskarlägenheter och lokaler, inklusive kv 14 och 15
Byggår:2017-