Axelsbergs centrum

Axelsberg karaktäriseras av höga bruna skivhus uppförda under miljonprogramsåren. Stadsdelens centrum utgörs av ett nedsänkt torg och dåtidens tro på trafikseparering präglar utformningen. Genom att sänka Selmedalsvägen och höja torgytan till samma nivå bildas ett större sammanhängande stadsrum. Selmedalsvägen blir istället en stadsgata underordnad torget som kantas av lokaler i markplan.

Ovanpå lokalerna skapas nya bostäder med utblickar mot det triangulära rummet. Den nya centrumbyggnaden upplevs lätt och flyktig trots sin höjd och kompakthet. Huset förhåller sig till den befintliga bebyggelsens riktning och faller in i platsens struktur. Samtidigt tillförs något nytt och spännande. Det är en byggnad som likt ett bladverk förändrar uttryck under dygnet; växelvis silas solljus genom volymernas yttre skal, växelvis lyses det upp inifrån. Byggnadens hörn och avslut mot himlen diffuseras och volymens rigiditet luckras upp.

Plats:Axelsbergs centrum, Stockholm.
Byggherre:Lennart Ericsson Fastigheter AB
Byggår:Samråd sommaren 2018
Omfattning:137 lägenheter + lokaler