Råckstavägen

Förutsättningar:
De två tomterna i förslaget följer båda Råckstavägens mjuka bågar genom landskapet; den södra på östra sidan om vägen, den norra i väster. Alléträd utmed vägens västra sida understryker dess böljande form. I väster breder småhusbebyggelse från 50-talet ut sig, i öster en mer blandad bebyggelse i större skala. Den norra tomten domineras av en svagt sluttande grässlänt/allmänning med gång- och cykelstråk som möter trädbevuxen kulle. På båda tomterna har det varit viktigt att bevara träden och behålla de befintliga stråken i sin nuvarande dragning.

Förslaget:
I förslaget placeras smala kedjehus med gaveln mot vägen, placeringen följer vägens kurvatur vilket ger omväxlande konvergerande och divergerande linjer i bebyggelsen. Husen orienteras med uteplats mot söder och väster, vilket skapar två olika situationer på den södra och norra tomten.

Mellan husen ryms två parkeringar, förråd, entré och en mer privat uteplats. Den låga förrådsbyggnaden och ett släpp mellan byggnaderna vid entrén skapar rytm, genomsikt och luft mellan husen.

Husen har en sluten vägg mot grannen vilket förhindrar insyn och möjliggör en privat uteplats.
Ett stort öppningsbart glasparti från kök och vardagsrum mot uteplatsen skapar ett spännande spel mellan ute och inne.

Arkitekter: Per Johanson och Annika Högsander (ansvariga)

Foto: Joliark samt Michael Perlmutter.

Plats:Råcksta, Stockholm
Byggherre:Åke Sundvall Byggnads AB
Omfattning:35 kedjehus
Byggår:2014-2017