Forsmark

Slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle

Slutförvaret för använt kärnbänsle planeras i Söderviken nära Forsmarks kärnkraftverk.
Hösten 2011 erhöll Tyréns, ÅF och Joliark uppdraget av SKB Svensk Kärnbränslehantering AB att ta fram en systemhandling för en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle.

Projektgruppens uppdrag var att rita anläggningen med de 18 försörjningsbyggnaderna ovan mark
samt landskaps- och markprojekteringen med entréplatser, torg, gångstråk och park med dammanläggningar i anslutning till industri- och kontorsbyggnaderna.

Själva slutförvaret ligger på 500 m djup nere i urberget och beräknas fullt utbyggt (år 2070) omfatta nära 60km tunnlar i ett underjordssystem.

När Kärnbränsleförvaret är i full drift utgör det en arbetsplats för ca 250 personer med ungefär hälften av personalen ovan och hälften under jord.

Arkitekter: Hans Linnman, Cornelia Thelander (ansvariga), Charlotte Larsson (handläggare), Helen Johansson, Tobias Wallin

Plats:Forsmark, Östhammar Kommun
Byggår:Preliminär byggstart 2016
Status:Systemhandling
Uppdragsgivare:SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB